F.A.Q

Najczęściej zadawane pytania

Czy zatrudniając pracownika niepełnosprawnego mogę liczyć tylko na dofinansowanie do jego wynagrodzenia?

Pracodawca chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną może ubiegać się (zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) o dofinansowanie do utworzenia miejsca pracy dla takiego pracownika.

Pracodawca który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z:

  • adaptacją pomieszczeń przedsiębiorstwa w związku z przystosowaniem miejsc pracy dla takiej osoby,
  • zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia, który jest konieczny do wykonywania obowiązków na utworzonym stanowisku,
  • zakupem oprogramowania i technologii na użytek pracowników niepełnosprawnych Środki na w/w cel są rozdzielane głównie przez Powiatowe Urzędy Pracy lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

 

Czy kwota dofinansowania na wynagrodzenia zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego jest stała?

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może obecnie liczyć (zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) na miesięczne dofinansowania do wynagrodzenia tej osoby w przedziale kwotowym od 450 zł do 2 400 zł.

Wielkość dofinansowania zależy jednak od kilku czynników: stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, kosztów płacy oraz wielkości etatu. Z założenia pracodawca prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do wysokości 75% kosztów płacy jakie ponosi w danym miesiącu na tego pracownika.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

 

Jak identyfikować osoby niepełnosprawne?

Zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do pracowników niepełnosprawnych należy zaliczyć osoby, które posiadają na dzień zatrudnienia ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Istnieje jednak kilka instytucji, które mogą wydawać lub które wydawały dokumenty potwierdzające niepełnosprawność. Najpopularniejsze z nich to Powiatowe/Miejskie Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Ustawa dopuszcza także akceptowanie orzeczeń wydawanych przez orzecznictwa ZUS a także w pewnych przypadkach przez orzecznictwa działające przy MON i MSWiA oraz funkcjonujące do dnia wejścia w/w Ustawy komisję ds. inwalidztwa.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Więcej w tej kategorii: Misja, wizja, wartości »

Nasze usługi

Skorzystali z usług Cracow Consulting